• Slider 247
 • Slider 248
 • Slider 249

Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

 

Zawartość deklaracji dostępności

    Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

    Data publikacji strony internetowej: 2012-08-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-17    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- Brak alternatywnego opisu zdjęć - przeszkodą jest wielkość bazy danych około 45 000 zdjęć (stan na 28.02.2024). Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Borkowski, webmaster.mok@radlin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 4568633. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

    Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin czynny jest od godziny 7:00 do godziny 22:00 w dni robocze. Obiekt przeznaczony do celów użyteczności publicznej jako ośrodek kultury wyposażony w salę widowiskową. Wejściem głównym do budynku są dwie pary drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych przeszklonych szkłem bezpiecznym, otwieranych na zewnątrz. Wejście zostało usytuowane równolegle do ul. Mariackiej. Przy wejściu znajdują się schody. Wejście dodatkowe używane w przypadku imprez na sali widowiskowej usytuowane jest od strony placu wykorzystywanego jako parking (strona zachodnia budynku), analogicznie do wejścia głownego stanowią je drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, otwierane na zewnątrz w ilości czterech par. To wejście posiada tzw. pochylnię umożliwiającą podjazd na wózku, która jest równocześnie drogą ewakuacyjną z sali widowiskowo-kinowej. Bezpośredni dojazd do obiektu został zapewniony z drogi publicznej od strony ul. Mariackiej. Obiekt posiada wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych od zachodniej strony budynku. Obiekt zapewnia prawo wstępu z psem asystującym. Obiekt nie daje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

 

Funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/dostepnosc.

 
 

 • Kalendarz
 •  

 • W obiektywie
 • Imprezy w regionie
  • Slider 4
  • Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 49
 • Współpracują z MOK
  • Slider 7
  • Slider 192
  • Slider 75
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo
2024 Copyright © 2012-2022 Miejski Ośrodek Kultury