• Slider 247
 • Slider 248
 • Slider 249

Deklaracja dostępności

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

    Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami (Dz.U. 2019 poz. 848 - ust. z dnia 04.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie - www.mok.radlin.pl/

    Strona opublikowana dnia: 27.08.2012r. Ostatnia istotna aktualizacja: 24.05.2018r.  Strona internetowa jest częściowo zgodna z w/w ustawą z powodu braku alternatywnego opisu zdjęć - przeszkodą jest wielkość bazy danych około 18000 zdjęć (stan na 31.03.2020). Oświadczenie o dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia: 12.03.2021r.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Maciejem Borkowskim  email: webmaster.mok@radlin.pl. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego pod numerem (32) 4568928. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Podmiot publiczny, może nie zapewniać dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9, 44-310 Radlin czynny jest od godziny 7:00 do godziny 22:00 w dni robocze. Obiekt przeznaczony do celów użyteczności publicznej jako ośrodek kultury wyposażony w salę widowiskową. Wejściem głównym do budynku są dwie pary drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych przeszklonych szkłem bezpiecznym, otwieranych na zewnątrz. Wejście zostało usytuowane równolegle do ul. Mariackiej. Przy wejściu znajdują się schody. Wejście dodatkowe używane w przypadku imprez na sali widowiskowej usytuowane jest od strony placu wykorzystywanego jako parking (strona zachodnia budynku), analogicznie do wejścia głownego stanowią je drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, otwierane na zewnątrz w ilości czterech par. To wejście posiada tzw. pochylnię umożliwiającą podjazd na wózku, która jest równocześnie drogą ewakuacyjną z sali widowiskowo-kinowej. Bezpośredni dojazd do obiektu został zapewniony z drogi publicznej od strony ul. Mariackiej. Obiekt posiada wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Funkcję koordynatorów do spraw dostępności pełnią pracownicy Urzędu Miasta Radlin. Dane kontaktowe koordynatorów oraz pozostałe informacje dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/dostepnosc.

 
 

 • Kalendarz
 •  

 • W obiektywie
 • Imprezy w regionie
  • Slider 4
  • Slider 3
  • Slider 5
  • Slider 49
 • Współpracują z MOK
  • Slider 7
  • Slider 192
  • Slider 75
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo
2024 Copyright © 2012-2022 Miejski Ośrodek Kultury